Co to jest rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Jest więc organem współzarządzającym szkołą, który dysponuje bardzo szerokim zakresem kompetencji i - co istotne - lista jej kompetencji nie jest zamknięta.

czytaj więcej…
 
Rada rodziców to także organ szkoły

Zgodnie z zapisami art. 53. 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425), w szkołach i placówkach, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów

czytaj więcej…
 
Samorząd uczniowski

Zgodnie z zapisem art. 55. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, w szkole i placówce działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki

czytaj więcej…
 
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły

Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Rada rodziców ma prawo do:

- wystąpienia z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

- wystąpienia z wnioskiem do organu prowadzącego o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły,

-  udziału w pracach zespołu oceniającego powołanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny /o ile w szkole nie została powołana rada szkoły/, rozpatrującego wniesione przez nauczyciela lub dyrektora szkoły odwołanie od ustalonej oceny pracy

czytaj więcej…
 


Strona 2 z 5