Działalność edukacyjna i opiekuńczo – wychowawcza szkoły

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

czytaj więcej…
 
Program nauczania

Program nauczania to w polskim systemie oświaty opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych zadań wspomagających realizację tych celów.

czytaj więcej…
 
Co to jest program wychowawczy szkoły

Program wychowawczy jest elementem programu szkoły. Obok szkolnego zestawu programów nauczania jest podstawowym dokumentem merytorycznym placówki

czytaj więcej…
 
Program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki obejmuje działaniami całe środowisko szkolne: uczniów, nauczycieli, rodziców. Podstawą opracowania tego dokumentu jest wnikliwa diagnoza tego środowiska. Warto zwrócić jednak uwagę na to, jak bardzo w ostatnich latach zmieniła się sytuacja rodzinna uczniów i relacje rodzinne. Ma to niebagatelny wpływ na ich postawy i zachowania

czytaj więcej…
 


Strona 3 z 5