Szkoła - kształcenie, wychowanie, opieka

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania szkół w Polsce. Przedstawiamy tu materiały dotyczące zarządzania szkołami, organów szkoły, prawa szkolnego oraz przedszkolnego. Opisujemy szkolne programy wychowawcze, profilaktyczne, tłumaczymy czym jest podstawa programowa.
 
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół
Od 2014 roku obowiązują nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica (rodziców) lub rodzeństwo, dzieci objęte pieczą zastępczą oraz dzieci wychowywane tylko przez jednego rodzica. Na kolejnym etapie rekrutacji ustala się maksymalnie sześć dodatkowych kryteriów, w tym kryterium dochodu. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne mogą mieć również trzeci, dodatkowy etap rekrutacji, w którym brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje i zdolności kandydatów, a także wymogi związane ze szczególnymi typami szkół (takich jak szkoły artystyczne czy sportowe).
czytaj więcej…
 
Zasady organizacji wycieczek szkolnych
Aktywności edukacyjne i krajoznawcze są wyczekiwane przez uczniów w szkołach i stanowią ciekawą formę nabywania wiedzy o otaczającym ich świecie. Dowiedz się więcej o zasadach ich organizacji.
czytaj więcej…
 
W jaki sposób dyrektor zarządza szkołą?

Współczesna szkoła, będąca miejscem nie tylko nauki, ale i wychowania, wymaga współdziałania wszystkich organów szkoły. Dlatego współpraca nauczycieli, rodziców oraz uczniów skupionych w Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim, jest bardzo istotna dla rozwoju intelektualnego i wychowania młodych ludzi. Niebagatelną rolę, w tym procesie, spełnia dyrektor szkoły, który współdziała ze wszystkimi wymienionymi organami.

czytaj więcej…
 
Poprzednia
1 2 3 4 5
Następna


Strona 1 z 5