Przeniesienie ucznia do innej szkoły

Uczniowie objęci obowiązkiem szkolnym w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, mogą zostać przeniesieni przez kuratora oświaty do innej szkoły.

Uczeń,  który realizuje obowiązek szkolny w  publicznej szkole nie może zostać skreślony z listy uczniów tej szkoły. Tak stanowią zapisy ustawy o systemie oświaty. Inaczej wygląda sytuacja ucznia szkoły niepublicznej. Uczeń ten, mimo że jest objęty obowiązkiem szkolnym, może zostać skreślony z listy uczniów.

czytaj więcej…
 
Nauczanie domowe
Nauczanie domowe to edukacja dzieci przez ich rodziców, opiekunów lub wyznaczone przez nie osoby, odbywająca się poza systemem edukacji szkolnej.

Dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, na wniosek rodziców może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego  poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

czytaj więcej…
 
Poprzednia
1 2
Następna


Strona 2 z 2