Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół
Spis treści
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół
Page #
Page #
Wszystkie strony
Od 2014 roku obowiązują nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica (rodziców) lub rodzeństwo, dzieci objęte pieczą zastępczą oraz dzieci wychowywane tylko przez jednego rodzica. Na kolejnym etapie rekrutacji ustala się maksymalnie sześć dodatkowych kryteriów, w tym kryterium dochodu. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne mogą mieć również trzeci, dodatkowy etap rekrutacji, w którym brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje i zdolności kandydatów, a także wymogi związane ze szczególnymi typami szkół (takich jak szkoły artystyczne czy sportowe).

Rekrutacja do przedszkola

O przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 mogą ubiegać się rodzice dzieci w wieku co najmniej 3 lat (tj. takich, które już skończyły bądź w roku 2014 ukończą 3. rok życia). Zapisując dziecko do przedszkola, można skorzystać z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (EPOD) na stronie www.eped.pl Można też wypełnić deklarację „Wniosek o przyjęcie do przedszkola" dostępną w każdym przedszkolu i złożyć ją bezpośrednio w przedszkolu pierwszego wyboru (czyli tym, które jest pierwsze na liście preferencji). Rodzic lub opiekun może wybrać nie więcej niż trzy placówki. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają okoliczności brane pod uwagę w rekrutacji (np. wielodzietność rodziny lub samotne wychowywanie dziecka).

Od tego roku obowiązują nowe zasady rekrutacji, bowiem 18 stycznia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7), zwana powszechnie ustawą rekrutacyjną. Stanowi ona nowelizację ustawy o systemie oświaty określającą zasady rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli, realizującą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., w którym za niekonstytucyjne uznano dotychczasowe uregulowanie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół w rozporządzeniu i wewnętrznych przepisach poszczególnych placówek oświatowych.

W myśl dodanego do ustawy rozdziału 2a, zatytułowanego „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek", miejsce w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym powinno być przede wszystkim zagwarantowane kandydatom, którzy mieszkają na terenie danej gminy - jest to warunek podstawowy. Jeśli miejsc jest mniej niż chętnych, wówczas odbywa się rekrutacja, która jest ściśle podporządkowana potrzebom osób objętych szczególną opieką Państwa. „Kryteria ustawowe" na pierwszym etapie rekrutacji dają pierwszeństwo:

  • dzieciom z rodzin wielodzietnych (w których jest troje lub więcej dzieci),
  • dzieciom niepełnosprawnym,
  • dzieciom niepełnosprawnych rodziców (jednego lub obydwu),
  • dzieciom, które mają niepełnosprawne rodzeństwo,
  • dzieciom, które są wychowywane przez jednego rodzica (tj. pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
  • dzieciom objętym pieczą zastępczą.

Kryteria te są równoważne i sumują się, co oznacza, że (na przykład) dziecko samotnej i niepełnosprawnej matki dostanie więcej punktów niż dziecko z rodziny wielodzietnej, ale wychowywane przez obydwoje rodziców i nieposiadające niepełnosprawnych opiekunów lub niepełnosprawnego rodzeństwa.