Zasady organizacji wycieczek szkolnych
Spis treści
Zasady organizacji wycieczek szkolnych
Page #
Wszystkie strony
Aktywności edukacyjne i krajoznawcze są wyczekiwane przez uczniów w szkołach i stanowią ciekawą formę nabywania wiedzy o otaczającym ich świecie. Dowiedz się więcej o zasadach ich organizacji.
 
Przedszkola, szkoły i inne placówki edukacyjne mogą organizować dla wychowanków i uczniów różnorodne aktywności krajoznawcze i turystyczne. Zarówno organizacja wycieczek klasowych, jak i dłuższych wyjazdów, takich jak „zielone szkoły" czy obozy, jest zadaniem statutowym szkoły.

Warto podkreślić, że zgodnie z Kartą wycieczki początkiem wycieczki jest wyjazd uczniów, a końcem - powrót uczniów do szkoły. Uczestnikom wycieczki szkoła musi bezwzględnie zapewnić opiekę i bezpieczeństwo (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz Ustawy o systemie oświaty). Obowiązkiem dyrektora jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów.

Kolejnym ważnym obowiązkiem dyrektora szkoły jest wyznaczenie kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły. Dyrektor zwraca uwagę na odpowiednie kwalifikacje wskazanego pracownika, rozważając, czy są one odpowiednie do realizacji danej formy turystyki.

Pracownicy pedagogiczni szkoły nie muszą ukończyć kursu na kierownika wycieczek szkolnych. Taki wymóg dotyczy jedynie tych osób, które zostały wyznaczone przez dyrektora do prowadzenia wycieczki szkolnej, ale nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych, np. rodziców uczniów.

Należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą praktyką decyzję o organizacji wyjazdu na wycieczkę szkolną, obsadzie kadrowej, zabezpieczeniu podejmuje dyrektor szkoły w ścisłym odniesieniu do obowiązujących przepisów, statutu szkoły i możliwości finansowych, wynikających z planu finansowego szkoły.

Wycieczki oraz imprezy szkolne powinny odbywać się w dni, w których w szkole realizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Organizowanie wycieczek szkolnych w soboty i niedziele wymaga uregulowania z nauczycielami wykonywania przez nich dodatkowych obowiązków związanych z opieką nad uczniami - w formach niezależnych od obowiązków wynikających ze stosunku pracy (np. umowy cywilnoprawne) - lub udzielenia innego dnia wolnego nauczycielom pracującym podczas wycieczki w dniu wolnym od pracy.