Angażuj się, współtwórz, łącz i inwestuj w przyszłość swojego dziecka
Spis treści
Angażuj się, współtwórz, łącz i inwestuj w przyszłość swojego dziecka
Page #
Page #
Wszystkie strony
Zaufanie, współpraca, wzajemność. Te trzy zasady pozwalają na skuteczne działanie nawet bardzo małej grupy osób, skupionych jednak wokół realizacji wspólnych celów. Zarazem budują one „kapitał” do wykorzystania w następnych działaniach. W przypadku środowisk działających w szkole kierowanie się wspomnianymi zasadami ma pozytywny wpływ na to, co osiągną w przyszłości (już w dorosłym życiu) dzieci wywodzące się z takiej szkoły.

Zanim powiemy o naukowych podstawach takiego podejścia, przyjrzyjmy się, jak teoria działa w praktyce.

Praktyka budowania kapitału społecznego w szkole. Case study

Przykład pierwszy

Konkurs wspomagający terminowe zebranie funduszy Rady Rodziców i opracowanie przewodnika po lekcjach dodatkowych w muzeach i w publicznych ośrodkach edukacyjnych, w pobliskim większym ośrodku miejskim.

Jak doszło do zmobilizowania zasobów kapitału?

Rada Rodziców zdiagnozowała potrzebę terminowego zbierania swoich funduszy i zainicjowała konkurs na najszybciej zebrane składki w klasach. Klasy, które najszybciej zebrały składki, otrzymywały od Rady Rodziców dofinansowanie lekcji dodatkowych poza swoją miejscowością. Warunkiem było wpłacenie deklarowanych składek przez rodziców i opiekunów wszystkich osób w klasie. O wyniku konkursu nie decydowała wysokość zebranej składki, ale fakt wpłacenia składki przez 100% deklarujących (warto zauważyć, że Rada Rodziców jako alternatywę miała do wyboru rutynowe działanie, to znaczy wystosowywanie licznych próśb do rodziców uczniów w szkole).

Zmieniając formułę z „prośby" na „konkurs", Rada Rodziców wprowadziła element rywalizacji i uzależniła wynik od współdziałania wszystkich rodziców w klasie, dzięki czemu zmotywowała rodziców do komunikacji wewnątrz społeczności klasy. Zarazem otworzyła nauczycielom możliwość skorzystania z oferty edukacyjnej instytucji publicznych.

Dodatkowo, niezależnie od pierwotnego planu, okazało się, że jeden rodzic zaoferował wyszukanie i skatalogowanie dostępnej oferty edukacyjnej, a kolejny rodzic wykorzystał możliwość opracowania i wydania w kilku egzemplarzach „przewodnika" dla nauczycieli. Nauczyciele otrzymali zatem nie tylko wsparcie finansowe dla niestandardowych form edukacyjnych w swoich klasach, ale także wiedzę na temat oferty edukacyjnej licznych instytucji, z której mogą korzystać w swojej pracy. 

Efekt edukacyjny:

Kilka rodzicielskich społeczności klasowych zintegrowało się w trakcie akcji (choćby na poziomie wymiany korespondencji miedzy sobą). Kilka klas uczestniczyło w zajęciach w ramach konkursu Rady Rodziców, a kilka klas skorzystało z przewodnika już w ramach indywidualnych decyzji społeczności klasowych, niejako poza konkursem. Nauczyciele mają dostęp do bieżącej informacji i mogą planować działania edukacyjne z dziećmi. Korzyścią dla dzieci była możliwość skorzystania z innej niż na co dzień formy prowadzenia zajęć.

Gdzie zbudował się kapitał społeczny?

1.  Wspólne działanie rodziców (uczestnictwo w konkursie).

2. Wspólne działanie Rady Rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły; wzrost zaufania nauczycieli do działań rodziców (konkurs został zorganizowany i przeprowadzony siłami rodziców).

3. Zbudowanie kapitału zaufania pomiędzy Radą Rodziców a innymi rodzicami poprzez akcję pokazującą, w jaki sposób pieniądze zbierane przez Radę Rodziców „wracają" do poszczególnych dzieci; wzbudzenie motywacji do zbiórki pieniędzy.

Przy okazji budowy kapitału społecznego zbudował się kapitał finansowy Rady Rodziców.