Skreślenie ucznia z listy uczniów
Spis treści
Skreślenie ucznia z listy uczniów
Page #
Page #
Wszystkie strony

Skreślenie z listy uczniów szkoły lub placówki jest najsurowszą z sankcji, których stosowanie jest przewidziane w przepisach ramowych statutów. W praktyce oznacza ono rozwiązanie stosunku administracyjnoprawnego, łączącego ucznia ze szkołą  lub placówką.

Analiza treści przepisu art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty pozwala na stwierdzenie, że dyrektor szkoły/placówki jest jedynym właściwym organem do rozstrzygania spraw związanych ze skreśleniem ucznia z listy uczniów danej szkoły/placówki. Orzecznictwo sądowe wskazuje wyraźnie, że skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej (np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 1995 r. III AZP 28/95 OSNP Nr 11, poz. 149 z 1996 r.). W związku z tym przy podejmowaniu takiej decyzji obowiązuje procedura zgodna z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Treść art. 39 ust. 2a ustawy o systemie oświaty sugeruje, że procedura dotyczy jedynie uczniów nieobjętych obowiązkiem szkolnym. Zgodnie z treścią art. 15 ust.2 cytowanej ustawy, począwszy od 1 września 2014 roku, obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w  roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

W praktyce dotyczy więc uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale w wyjątkowych przypadkach także uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Orzecznictwo w tym względzie wskazuje bowiem, że jest możliwe skreślenie ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu. Świadczy o tym wyrok Sądu Najwyższego (Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 listopada 2001 r. III RN 149/2000), który stwierdził, że „dyrektor szkoły niepublicznej nie jest związany ograniczeniem ustawowym wynikającym z art. 39 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczniów szkoły. Jest jednakże obowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, w celu umożliwienia skutecznego sprawowania kontroli dopełnienia przez rodziców zapewnienia dalszej realizacji obowiązku szkolnego dziecka". Powody skreślenia musi oczywiście określać statut szkoły, a przyczyną może być na przykład niepłacenie czesnego przez rodziców ucznia.

Natomiast uczeń szkoły publicznej objęty obowiązkiem szkolnym nie może zostać skreślony z listy uczniów. W szczególnych przypadkach, dyrektor szkoły może jedynie wnioskować do kuratora oświaty o  przeniesienie takiego ucznia do innej szkoły.