Podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny nauczania

Dziecko i nauczyciel w szkole muszą czuć się bezpiecznie. Za ich bezpieczeństwo odpowiada dyrektor szkoły. Czego zatem możemy oczekiwać i czego się spodziewać w tym zakresie w dobrze zarządzanej szkole.

Rozporządzeniem z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.) Minister Edukacji Narodowej i Sportu zobowiązał dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom tam przebywającym.

Przepisy BHP w szkole są takie same jak w każdej instytucji zatrudniającej. Nawet jeśli w szkole lub placówce zatrudniony jest pracownik realizujący służbę BHP, to i tak odpowiedzialność za wszystko spada na dyrektora szkoły. Pracownik służby BHP pełni jedynie rolę doradczą i konsultacyjną, natomiast jego kompetencje i zaangażowanie mogą w znacznym stopniu zminimalizować problemy.

Zatem do podstawowych obowiązków dyrektora należy: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w szkole i na terenie wokół niej, prowadzenie okresowych wewnętrznych kontroli bhp, dokumentacji bhp, przegląd obiektów szkolnych.

Dyrektor szkoły jako pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Do jego obowiązków należy zatem  chronienie  zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki  i techniki. W szczególności dyrektor jako pracodawca jest obowiązany:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Wśród wielu norm bezpieczeństwa i higieny ustanowionych nie tylko w interesie nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów, wymienić należy:

 • dokonywanie okresowych kontroli wszystkich obiektów szkolnych,
 • uwzględnianie w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych potrzeby równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
 • umieszczanie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły oraz oznaczanie dróg ewakuacyjnych,
 • zapewnianie właściwego ogrodzenia szkoły, oświetlenia, nawierzchni dróg, przejść i boisk oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej,
 • nabywanie wyposażenia posiadającego odpowiednie atesty lub certyfikaty,
 • wyposażanie pomieszczeń szkoły w apteczki pierwszej pomocy,
 • wywieszanie przy urządzeniach technicznych instrukcji bezpiecznej obsługi,
 • odpowiednie przechowywanie substancji i preparatów chemicznych.

Ważne!

Prowadzenie dokumentacji BHP i warunków pracy kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy, a kary  za nie przestrzeganie przepisów sięgnąć mogę nawet 30 000 zł! Za zaniedbania w zakresie BHP można też ponieść odpowiedzialność cywilną - szczególnie przy zdarzeniach wypadkowych.

Roman Lorens

29.11.2013