Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Spis treści
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Page #
Page #
Page #
Wszystkie strony

Kiedy dziecko powinno rozpocząć naukę i jak długo jest ona obowiązkowa? Czy można spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki poza szkołą? Kiedy ucznia można skreślić z listy uczniów. Dowiedz się więcej

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, a niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia, przy czym grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej.  Zgodnie bowiem z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani zatem do:

  • dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  • zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,
  • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
  • informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego za granicą

Po ukończeniu gimnazjum dziecko objęte jest obowiązkiem nauki, który spełnia się przez: 

  • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych,
  • realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy,
  • uczęszczanie na zajęcia realizowane w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację,
  • uczęszczanie do szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.