Funkcja wicedyrektora

Ustawa o systemie oświaty dopuszcza tworzenie innych stanowisk kierowniczych. Jednym z nich jest stanowisko wicedyrektora

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty art.37 ust.1 w szkole lub placówce, zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora (wicedyrektorów) oraz inne stanowiska kierownicze.

Szczegółowe wymagania, które musi spełnić osoba ubiegająca się o stanowisko wicedyrektora określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Warunki, które musi spełnić kandydat na wicedyrektora szkoły, przedszkola lub placówki określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Na stanowisko wicedyrektora może być powołany nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, spełniający warunki określone w §7 ust.1 oraz §1 pkt 1 i 5-9: §7 ust.1 który:

  • posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  • uzyskał przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w wypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej; §1 pkt 1 i 5-9 (ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce; spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 Karty Nauczyciela, a w wypadku nauczyciela akademickiego - kara dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

 

Ważne!

Rozporządzenie daje możliwość zatrudniania nauczyciela kontraktowego na stanowisku wicedyrektora przedszkola lub szkoły. Ponadto w odniesieniu do niektórych jednostek systemu oświaty, wprowadzono możliwość zajmowania stanowiska wicedyrektora przez nauczyciela, który nie posiada wykształcenia wyższego magisterskiego. Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, szkoły lub placówki może również zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która posiada co najmniej czteroletni staż pracy i spełnia wymagania określone w §1 pkt 2,5,7,9 oraz §5 ust.1 pkt 1,2,4,5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009r.

Roman Lorens

29.11.2013