Zarządzanie szkołą i placówką – zadania dyrektora szkoły.
Spis treści
Zarządzanie szkołą i placówką – zadania dyrektora szkoły.
Page #
Page #
Page #
Page #
Wszystkie strony

Zadania dyrektora szkoły i placówki wynikają bezpośrednio  z ustawy o systemie oświaty /http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425/ i ustawy Karta Nauczyciela. Są to zadania formalne, wymagane prawem od dyrektora szkoły. Poniżej omawiamy 3 główne obszary zarządzania szkołą i placówką.

Zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela, szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje również opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły i placówki

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego należy do najważniejszych zadań, jakie w prawie przypisane są dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowej. Właściwie i rzetelnie prowadzony nadzór pedagogiczny znacząco podnosi jakość pracy szkoły oraz ma niebagatelny wpływ na jakość pracy poszczególnych nauczycieli. Jako ważny element funkcjonowania szkoły powinien być gruntowniezaplanowany i przeprowadzany w formie zespołowego działania nauczycieli.

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora  szkoły i placówki ma służyć ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej szkoły i nauczycieli, analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. 

Dyrektor realizuje nadzór   w sposób planowy lub doraźny, z  uwzględnieniem  jawności wymagań.  Aby zapewnić efektywność sprawowanego nadzoru pedagogicznego, niezbędnym warunkiem jest  współpraca zarówno organu   sprawującego nadzór   pedagogiczny,   organu   prowadzącego   szkoły i placówki jak i dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli.

Dyrektor szkoły lub placówki publicznej jest zobowiązany do opracowania na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego. Plan musi zawierać przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia, tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek oraz zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego oraz przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.

Zebrane informacje o osiągnięciach i pracy nauczycieli, uczniów, sytuacji szkoły w środowisku, jej potrzebach i planowanych kierunkach rozwoju, czy rozbudowy powinny stać się podstawą ewentualnej nowelizacji koncepcji pracy szkoły, gdyż jedynie wtedy nastąpi  pełny jakościowy jej rozwój.