Zajęcia pozalekcyjne

Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne mają na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne mają na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a w tym szczególnie:

  • stymulowanie postaw twórczych, swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się z innymi, dążenie do rozwijania własnej osobowości poprzez własną działalność w czasie zajęć,
  • wyzwalanie możliwości kreacyjnych, zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności, rozwijanie zdolności recytatorskich, aktorskich i muzycznych,
  • pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, aby umożliwić im osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości oraz zmniejszyć skalę niepowodzeń szkolnych.

Należy podkreślić, że zgodnie z treścią art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 674, ze zm./, w ramach tygodniowego 40-godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować m.in.zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,  w wymiarze:

a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych:  2 godziny w tygodniu,

b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej: 1 godzina w tygodniu.

Godziny te, to zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Zatem zajęcia te powinny odpowiadać indywidualnym potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań, a także poprzez sprawowanie nad nimi opieki, zależnie od potrzeb. Wykorzystując te godziny, szkoła podstawowa i gimnazjum mogą również wzbogacić ofertę świetlicy. Podjęcie decyzji w kwestii, jakie zajęcia będą realizowane w szkole w ramach godzin, należy do kompetencji dyrektora szkoły

Ważne!

Treści realizowane podczas zajęć  muszą być skorelowane z  przeznaczenia tych godzin, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela oraz w rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Zgodnie z tymi zapisami, godziny realizowane zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b można przeznaczyć na: 

1.wzbogacenie oferty świetlicy szkolnej np.: zajęcia pomocy dzieciom w nauce; grupy zainteresowań; odrabianie zadań domowych (zwłaszcza  w sytuacjach, gdy warunki domowe dziecka praktycznie nie pozwalają mu na odrabianie lekcji w domu rodzinnym); sprawowanie opieki świetlicowej;

2.zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów np.: praca z uczniem zdolnym ( zajęcia fakultatywne mogą być prowadzone zarówno dla grupy uczniów jak i pojedynczego ucznia), lub też praca z uczniem mającym trudności w nauce np.: zajęcia wyrównawcze, korekcyjne, uzupełniające, wspomagające itp.;

3.zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - organizacja tego typu zajęć powinna być poprzedzona diagnozą zainteresowań uczniów, a jej wyniki powinny posłużyć do przygotowania oferty zajęć dodatkowych;