W jaki sposób dyrektor zarządza szkołą?
Spis treści
W jaki sposób dyrektor zarządza szkołą?
Page #
Wszystkie strony

Współczesna szkoła, będąca miejscem nie tylko nauki, ale i wychowania, wymaga współdziałania wszystkich organów szkoły. Dlatego współpraca nauczycieli, rodziców oraz uczniów skupionych w Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim, jest bardzo istotna dla rozwoju intelektualnego i wychowania młodych ludzi. Niebagatelną rolę, w tym procesie, spełnia dyrektor szkoły, który współdziała ze wszystkimi wymienionymi organami.

Zakres obowiązków, zadań i uprawnień dyrektora szkoły wymienia art. 39 ustawy o systemie oświaty(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425). Przede wszystkim jest on kierownikiem jednostki organizacyjnej, którą reprezentuje na zewnątrz, dokonując szeregu czynności prawnych w celu zarządzania podległą mu jednostką budżetową. W ramach pełnomocnictwa udzielonego przez organ prowadzący zawiera, w imieniu danej JST, umowy cywilnoprawne w ramach gospodarowania mieniem przekazanym szkole na jej cele statutowe.

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

  • kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
  • sprawuje nadzór pedagogiczny;
  • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  • realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
  • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
  • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
  • odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, przeprowadzanych w szkole lub placówce;
  • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.