O czym mówi Europejska karta praw i obowiązków rodziców?
Spis treści
O czym mówi Europejska karta praw i obowiązków rodziców?
Page #
Page #
Wszystkie strony

Europejska karta praw i obowiązków rodzicówzostała opracowana przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA) i przyjęta w 1992 roku. Europejskie Stowarzyszenie Rodzicówposiada status doradczy przy Radzie Europy, współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, a także UNESCO oraz pedagogami, uczniami i badaczami. Misją Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców, w którym Polska uzyskała członkostwo w 1993 roku, jest wspieranie uczestnictwa rodziców w edukacji oraz reprezentowanie głosu rodziców na szczeblu europejskim.
Europejska karta praw i obowiązków rodzicówwskazuje na ważne miejsce rodziców w systemie edukacyjnym, a także w lokalnej społeczności. Reprezentuje stanowisko, że rodzice mogą wymagać od osób i instytucji odpowiedzialnych za edukację formalną ich dziecka, by respektowano ichprawa doprzewodniej i aktywnej roli w edukacji dziecka. Rodzice mają również pewne obowiązki wobec dziecka i szkoły.

 

Prawa rodziców
Zgodnie z Kartą rodzic ma prawo do uznania jego roli „pierwszego nauczyciela”, pierwszego wychowawcy swojego dziecka(pkt 2). Ma on również prawo do wyboru takiej drogi edukacji dla swojego dziecka, która będzie najbliższa jego przekonaniom i wyznawanym wartościom (pkt 5).


Aby dokonać wyboru, rodzic powinien mieć dostęp do informacji o instytucjach oświatowych oraz potrzebach, możliwościach i osiągnięciach edukacyjnych swojego dziecka w ramach edukacji formalnej(w pkt 3 i 4), czyli odbywającej się w szkołach wszystkich poziomów i na studiach. Dziecko nie wzrasta bowiem w izolacji, lecz jest częścią większej społeczności, co zostało podkreślone w Preambule. Wynika stąd również prawo rodziców do otrzymywania wsparcia ze strony osób oraz instytucji zaangażowanych w edukację ich dziecka, włącznie ze wsparciem finansowym ze strony państwa, mającym na celu wyeliminowanie wszelkich barier, które mogłyby przeszkodzić w dostępie do edukacji (pkt 9). Konieczność zapewnienia odpowiednich warunków, w jakich odbywa się kształcenie, wynika również z prawa do edukacji wolnej od dyskryminacji z powodu koloru skóry, rasy, płci, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej, edukacji odbywającej się w atmosferze tolerancji i zrozumienia dla innych (pkt 1). Rodzice mają również prawo oczekiwać, by w ramach edukacji formalnej ich dzieci zdobywały wiedzę duchową i kulturową (pkt 6).