Rola rodziców w systemach edukacyjnych UniiEuropejskiej
Spis treści
Rola rodziców w systemach edukacyjnych UniiEuropejskiej
Page #
Page #
Wszystkie strony

Trudno przecenić rolę rodziców w edukacji ich dzieci oraz wpływ rodzicielskiego zaangażowania na osiągnięcia dzieci w ramach edukacji szkolnej, dlatego instytucje Unii Europejskiej postawiły sobie za cel wspieranie udziału rodziców w procesie edukacyjnym, a także monitorowanie uczestnictwa rodziców w ramach systemów edukacyjnych w Europie. 

Proces zachęcania rodziców do aktywnego udziału w edukacji szkolnej ich dzieci, który rozpoczął się w latach 70. XX wieku i początkowo nie obejmował wszystkich krajów europejskich, w większości tych państw nabrał mocy prawnej w latach 90., kiedy pojawiło się nowe ustawodawstwo, wzmacniające autonomię szkoły (i jej związek z lokalnymi społecznościami) oraz uczestnictwo rodziców w strukturach formalnych. Między innymi były to ustawy w Hiszpanii, Irlandii i Islandii w roku 1995, a następnie w Szwecji, Austrii i Szkocji w 1996 roku, gdzie uchwalono przepisy dotyczące zaangażowania rodziców w życie szkoły i tworzenia organizacji reprezentujących stronę rodziców. Obecnie we wszystkich państwach Unii Europejskiej działają organizacje zrzeszające rodziców – również na poziomie państwowym. Na szczeblu unijnym jest to EuropeanParentsAssociation (EPA), stowarzyszenie działające od 1985 roku.
Od ponad dekady uczestnictwo rodziców w systemie edukacyjnym jest poddawane dogłębnym analizom. W maju 2000 roku w specjalnym sprawozdaniu unijnym dotyczącym jakości edukacji szkolnej wyróżniono szesnaście wskaźników jakości edukacji, składających się na cztery główne wymiary:

  • poziom osiągnięć w dziedzinie matematyki, czytelnictwa, umiejętności uczenia się, technologii informacyjno-komunikacyjnych i in.;
  • sukces i przejście, wskaźnik obejmujący odsetek uczniów przedwcześnie kończących edukację, wskaźnik scholaryzacji (czyli odsetek osób uczących się) na poziomie edukacji wyższej i in.;
  • kontrola edukacji szkolnej, pozwalająca na ocenę uczestnictwa zainteresowanych stron w systemach edukacji, w tym poprzez ocenę uczestnictwa rodziców,
  • zasoby i struktury, wskaźnik dotyczący m.in. liczby uczniów na komputer, szkolenia nauczycieli czy frekwencji w przedszkolach.