MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania mając na uwadze potrzebę udoskonalenia formuły współdziałania w środowisku szkoły, zwłaszcza w relacjach pomiędzy nauczycielami, a rodzicami i uczniami rozpoczęło realizację projektu unijnego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Ideą projektu jest zainspirowanie środowiska szkolnego i przedszkolnego do wprowadzenia zmian i wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.

Projekt będzie realizowany do początku 2015 r., a do jego udziału zostaną zaproszone wszystkie publiczne szkoły i przedszkola. Spośród zgłoszonych deklaracji udziału w projekcie wyłonionych zostanie co najmniej 1034 szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) i przedszkoli. Warto zaznaczyć, że projekt skierowany jest do środowiska szkolnego (nauczyciele/ dyrektorzy, uczniowie, rodzice) oraz tzw. otoczenia szkoły (tj. pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych).

MEN inicjując powyższy projekt, wyszło naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska szkolnego. Przede wszystkim uczniom i rodzicom, którzy chcieliby bardziej uczestniczyć w życiu szkoły i poprawić wzajemne relacje zarówno z organami prowadzącymi szkoły, jak i gronem pedagogicznym na zasadzie partnerstwa. Powodzenie w realizacji tego projektu zależy zatem nie tylko od wzmocnienia roli uczniów i rodziców w życiu szkoły, ale również zaangażowania grona pedagogicznego i otoczenia szkoły.


Wspólnie wypracowane standardy współpracy przyczynią się w krótszym czasie do wprowadzenia zmian legislacyjnych oraz funkcjonowania szkół i przedszkoli na zasadzie dobrych praktyk. W rezultacie doprowadzi to do udoskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie oświaty, ku satysfakcji całego środowiska szkolnego.