Realizacja awansu zawodowego
Spis treści
Realizacja awansu zawodowego
Page #
Wszystkie strony

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły lub placówki. Zarówno w przypadku nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego czy nauczyciela mianowanego istotna jest opinia rady rodziców.

Ustawa Karta Nauczyciela nakłada na dyrektora szkoły lub placówki  liczne obowiązki związane z procedurą nadawania nauczycielom kolejnych stopni awansu zawodowego.

W ich ramach dyrektor szkoły lub placówki :

 • przyjmuje wniosek o rozpoczęcie stażu od nauczycieli kontraktowych i mianowanych, a także od nauczycieli, którzy chcą ponownie rozpocząć dodatkowy staż, rejestruje wniosek, sprawdza go pod względem formalnym;
 • informuje nauczycieli o terminie rozpoczęcia stażu (nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z chwilą nawiązania stosunku pracy- nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć- nauczyciel kontraktowy i mianowany z dniem 1 września);
 • wyznacza zgodnie z procedurami opiekuna stażu, podpisuje z nim umowę, powierzając mu funkcję;
 • analizuje i zatwierdza plan rozwoju zaw. zgodnie z harmonogramem i procedurami zatwierdzania planu;
 • zapewnia prawidłowy przebieg stażu poprzez

§  ułatwianie stażyście obserwacji zajęć;

§  umożliwienie stażyście udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego;

§  obserwację i omawianie zajęć lub innych zadań realizowanych przez nauczyciela;

 • monitoruje przebieg stażu w stopniu i zakresie określonym w procedurach;
 • dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu zgodnie z harmonogramem;
 • powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego;
 • określa skład komisji;
 • zapewnia obsługę administracyjno- biurową komisji;
 • przestrzega działania komisji zgodnego z przyjętą procedurą;
 • sprawdza wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego pod względem formalnym;
 • uczestniczy w pracach komisji jako przewodniczący lub jako członek komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej;
 • nadaje stopień nauczyciela kontraktowego;
 • prowadzi rejestr zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji przez komisję;
 • przechowuje w dokumentacji szkoły wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego;
 • wydaje zaświadczenia nauczycielom ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego.