Projekt Szkoła Współpracy „Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” – przyłącz się
Spis treści
Projekt Szkoła Współpracy „Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” – przyłącz się
Page #
Page #
Wszystkie strony

Szkoła współpracy oznacza dla nas, że na co dzień rodzice i uczniowie mają wpływ na to,jak pracuje, wygląda, funkcjonuje szkoła i jakie zasady w niej obowiązują. To dlatego w projekcie będziemy wzmacniać samorząd uczniowski, rady rodziców i inne partycypacyjne metody zarządzania szkołą i przedszkolem.

Szkoła współpracy to dla nas przestrzeń nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale także w coraz większym stopniu centrum uczenia przez całe życie. Współczesną rolą szkoły jest rozwój kompetencji współpracy wśród dorosłych mieszkańców społeczności lokalnej, a szczególnie rodziców.

W naszym projekcie kierujemy się zapisami Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, według której „szkoła powinna być postrzegana jako instytucja godna zaufania, zakorzeniona w społeczności lokalnej, rozwijająca postawy i kompetencje społeczne uczniów, ale także nauczycieli. Ważną rolę odgrywają tu takie obszary, jak wspieranie samorządności uczniowskiej jako realizacji prawa uczniów do współorganizowania pracy szkoły oraz własnej aktywności, włączenie rodziców jako równorzędnych partnerów w procesy szkolnej demokracji."

 Współpraca, jaką chcemy rozwijać w ramach naszego projektu jest:

  • Włączająca wszystkich zainteresowanych: nauczycieli, uczniów, rodziców. Zależy nam na szukaniu rozwiązań, które pozwolą na współprace tych wszystkich aktorów jednocześnie, ale także tych które służą współpracy rodzice - nauczyciele; nauczyciele - uczniowie; rodzice - uczniowie. Będziemy proponować także rozwiązania wzmacniające współprace członków poszczególnych grup między sobą.
  • Systematyczna, czyli oparta na szkolnym/ przedszkolnym programie zawierającym pewne stałe formy współpracy (np.: regularne spotkania). Systematyczność jest dla nas przeciwieństwem akcyjności oraz współpracy ad hoc w sytuacjach kryzysowych. Współpraca nie ma być wydarzenie, ale sposobem funkcjonowania szkoły.
  • Ucząca zarówno dla uczniów jak i rodziców. Zakładamy bowiem, że kompetencja jaką jest współpraca w środowisku szkolnym powinna być doskonalona przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Doświadczenie uczestnictwa zarówno w procesach decyzyjnych w szkole jak i innych działaniach na jej terenie powinno uczyć konstruktywnej współpracy. Uczące uczestnictwo, to takie w wyniku którego uczniowie i ich rodzice są bardziej świadomi reguł (praw i obowiązków), swoich własnych potrzeb i interesów oraz rozumieją kontekst działania szkoły/ przedszkola. Świadomość ta pozwala im na odpowiedzialną aktywność na terenie szkoły/ przedszkola.
  • Wielotematyczna. W szkole/przedszkolu współpraca może dotyczyć różnych obszarów i tematów dotyczących codziennych spraw. Ich wielość pozwala włączyć osoby o różnych zainteresowaniach i różnych zasobach. Współpraca powinna dotyczyć organizacji pracy szkoły, sposobów uczenia, finansów szkolnych, oferty obowiązkowej jak i ponadobowiązkowej, celu i form współpracy z partnerami pozaszkolnymi itp.